Chất liệu tranh: Sơn dầu vẽ trên vải toan.
Kích thước: Tùy chọn.